Biblioteka Uczelniana

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa", Słupsk 16 września 2016 r.

Zarząd Okręgu Pomorskiego; Zarząd Oddziału Słupskiego; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku;
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku;
Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku

serdecznie zapraszają w dniu 16 września (piątek) 2016 roku na V Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji zorganizowaną z okazji 99 rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pod hasłem “Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa”.

PROGRAM KONFERENCJI 

Ekologia informacji to wciąż mało znana, lecz bardzo ważna dyscyplina naukowa, która powinna wkroczyć w każdą dziedzinę życia współczesnego człowieka, ponieważ jeśli nie zadbamy o odpowiednią jakość i ilość otaczającej nas informacji staniemy się ofiarami chorób informacyjnych takich jak: przeciążenie informacją, stres infromacyjny czy przymus bycia w Sieci.

Najwłaściwszym sposobem obrony przed ww. chorobami informacyjnymi zgodnie z założeniami ekologii informacji jest nabycie i poszerzanie zasobu wiedzy oraz umiejętności, które składają się na tzw. kulturę informacyjną.

Za przejawy kultury informacyjnej można uznać: umiejętność wyszukiwania informacji relewantnej i pertynetnej (dopasowanej do potrzeb użytkownika), posiadanie wiedzy na temat informacji oraz jej funkcji, sprawność w selekcji informacji z różnych źródeł; umiejętność doboru właściwych narzędzi w procesie gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji, zdolność prawidłowego interpretowania informacji oraz umiejętność właściwego i etycznego posługiwania się informacją z poszanowaniem cudzej własności. W związku z powyższym głównym celem naszej konferencji będzie podkreślenie znaczenia ekologii informacji i jej roli w kształtowaniu kultury informacyjnej współczesnego człowieka oraz ukazanie roli takich placówek jak szkoły, biblioteki czy uczelnie wyższe w tym procesie.

Na konferencję, która odbędzie się w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy oraz pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane powyższą problematyką. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Referaty konferencyjne zostaną opublikowane.

Tematyka konferencji będzie dotyczyć następujących (problemów) zagadnień szczegółowych:
• Kultura informacyjna polskiego społeczeństwa;
• Rola kultury informacyjnej w tworzącym się społeczeństwie wiedzy;
• Kultura informacyjna a kultura masowa;
• Kultura informacyjna w kontekście bezpieczeństwa informacji;
• Kultura informacyjna lekarstwem na choroby informacyjne;
• Kultura informacyjna. Teoria i praktyka;
• E-społeczeństwo a ekologia informacji;
• Rola informacji w e-społeczeństwie;
• Badanie potrzeb informacyjnych użytkowników;
• Badanie wartości informacji;
• Globalizacja i inflacja informacji;
• Badanie metod przechowywania informacji;
• Ocena jakości usług informacyjnych;
• Informacja naukowa a ekologia informacji;
• Rozwój (ewolucja) środowiska informacyjnego;
• Odpowiedzialność za informację i jej skutki społeczne
• Selekcja (usuwanie informacji, króre utraciły swoją użyteczność) i utylizacja informacji (przywracanie użyteczności informacjom, które się do tego nadają);
• Informacja a zdrowie człowieka (np. przymus bycia w Sieci, alienacja; stres informacyjny, cyberprzemoc);
• Zarządzanie informacją w pracy, domu, społeczeństwie;
• Ekologia informacji a zadania współczesnej edukacji;
• Współczesny bibliotekarz i jego zadania w zakresie ekologii informacji;
• Współczesny nauczyciel i jego zadania w zakresie ekologii informacji;
• Badanie wartości informacji pod kątem relewancji i pertynencji;
• Odpowiedzialność za informacje i związane z tym skutki społeczne;
• Konsumpcja informacji;
• Etyka informacyjna;
• E-ekologia, czyli ekologia systemów teleinformatycznych;
• Inne zagadnienia związane z tematyką konferencji.

Ważne terminy:
do 30.05.2016 r. – zgłaszanie tytułów i abstraktów referatów (10-20 zdań),
do 31.07.2016 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów.
do 30.08.2016 r. – zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (uczestnicy bez referatów)

Zgłoszenia:
Uczestnicy bez referatu: Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy bez referatu) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu) pocztą elektroniczną na adres: b.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl albo
tradycyjną na adres:
Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Arciszewskiego 22c 76-200 Słupsk z dopiskiem „Konferencja”

Uczestnicy z referatem:
Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy z referatem) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu, tytuł referatu) pocztą elektroniczną na adres: b.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl albo
tradycyjną na adres:
Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Arciszewskiego 22c 76-200 Słupsk z dopiskiem „Konferencja”
Osoby zgłaszające referaty otrzymają w odpowiedzi pocztą elektroniczną wytyczne odnośnie redakcji tekstu oraz formularz zgłoszeniowy dla referentów. Czas przewidziany na każde wystąpienie: 15-20 minut w zależności od liczby prelegentów. Do dyspozycji uczestników podczas trwania obrad zapewniamy komputer i rzutnik multimedialny.

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu listy referentów.

Wszelkich informacji na temat konferencji udzielają oraz zgłoszenia przyjmują:
dr Beata Taraszkiewicz b.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl tel. (59) 8405400
mgr Urszula Kłos sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl tel. (59) 8405351

Serdecznie zapraszamy!  

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 maja 2016 roku zamknęliśmy listę referentów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORZY

 

 


PATRONI MEDIALNI