O Uczelni

STRUKTURA Obecnie na Akademii Pomorskiej w Słupsku istnieją trzy wydziały: Wydział Filologiczno-Historyczny, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy i Wydział Nauk Społecznych.
W ich obszarze działa 11 instytutów i 1 katedra. Uczelnia posiada także jednostki ogólnowydziałowe, tj.: Wydawnictwo Naukowe, Archiwum Uczelniane i Bibliotekę Główną oraz międzyuczelniane: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne.
Wydawnictwo Naukowe od kilku lat prężnie się rozwija, do 2015 r. wydało ponad 700 tytułów. Comiesięczne publikuje nowe pozycje, których autorami są zarówno pracownicy naukowi AP, jak i na badacze spoza uczelni. Stałe publikacje to: Baltic Costal Zone, Słupskie Prace Biologiczne, Słupskie Prace Geograficzne, Słupskie Studia Historyczne, Słupskie Prace Filologiczne - Seria Filologia Polska, Polilog.Studia Neofilologiczne oraz Słupskie Studia Filozoficzne.
W 2008 r. powołano również Akademickie Centrum Czystej Energii oraz Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kompetencji, celem, których jest przeprowadzanie badań na rzecz Regionu Środkowopomorskiego.

NAUCZYCIELE AKADEMICCY i UPRAWNIENIA do nadawania stopni naukowych Wydział Filologiczno-Historyczny i Matematyczno-Przyrodniczy posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, odpowiednio - w zakresie historii, literaturoznawstwa i biologii.
W ciągu najbliższych lat uczelnia planuje uzyskać kolejne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Na AP zatrudnionych jest ok. 400 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 90 profesorów 250 doktorów. Zajęcia prowadzone są także przez profesorów wizytujących z innych naukowych instytucji krajowych i zagranicznych, np. z Nieniec, Rosji, Turcji, Ukrainy, Węgier czy Wielkiej Brytanii.

WSPÓŁPRACA z GOSPODARKĄ Nasza Uczelnia proponuje także m.in. kursy, szkolenia, warsztaty, występy artystyczne oraz przeprowadzenie specjalistycznych badań, opracowanie ekspertyz lub opinii specjalistów.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą - od badań w zakresie nauk biologicznych (w tym ochrony środowiska), matematyczno-statystycznych, geograficznych, fizycznych, medycznych, po nauki socjologiczno-pedagogiczne, historyczne oraz kulturoznawcze i filologiczne na stronie www.apsl.edu.pl/bkwg W ramach uczelni działa również: Akademickie Centrum Czystej Energii oraz Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kompetencji.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA Na Akademii Pomorskiej w Słupsku studiuje obecnie ok 3 000 studentów. Proponujemy im kształcenie na 25 kierunkach i ponad stu specjalnościach zarówno w systemie studiów stacjonarnych (dziennych - bezpłatnych), jak i niestacjonarnych (zaocznych - płatnych).
Od roku 2012/13 prowadzone są studia III stopnia - doktoranckie w zakresie historii i literaturoznawstwa.
Wpisując się w ideę lifelong learning uczelnia otwiera się także na kandydatów 40 + i 50+ proponując tej grupie wielowej wiele ciekawych kierunków studiów. Pełna oferta edukacyjna uczelni znajduje się na stronie: http://www.rekrutacja.apsl.edu.pl/

WARUNKI STUDIOWANIA Na terenie campusu przy ul. Arciszewskiego znajduje się Osiedle Akademickie z 3 domami studenckimi, stołówką, klubem studenckim KWADRANS oraz bazą sportową. Ponadto studenci posiadają stały dostęp do Internetu poprzez łącza stałe i bezprzewodowe.
Akademia Pomorska posiada także największą bibliotekę na Pomorzu Środkowym. Księgozbiór Biblioteki Uczelnianej liczy 407.791 jednostek inwentarzowych, w tym: 357.366 wydawnictw zwartych i materiałów specjalnych (płyty, kasety, mikrofilmy itd.), 50.425 jednostek inwentarzowych czasopism (w tym 46.156 jednostek czasopism drukowanych; 3.234 jednostek inwentarzowych elektronicznych czasopism; 1.035 jednostek inwentarzowych elektronicznych dodatków). Bieżąca prenumerata to 515 tytułów (w tym 488 tytułów krajowych, 20 czasopism zagranicznych drukowanych, czasopism elektronicznych 7).
W Bibliotece Głównej AP studenci posiadają nieograniczony dostęp do elektronicznych baz bibliotecznych - krajowych i zagranicznych. Uczelnia proponuje studentom również dodatkowe formy rozwoju ich zainteresowań, m.in. poprzez działalność w kołach naukowych, organizacjach i stowarzyszeniach istniejących przy AP czy Chórze Akademickim Juventus Cantans.
Zapraszamy także do działania w ramach Stowarzyszenia Absolwentów i Pracowników WSN-WSP-PAP-AP: www.saip.apsl.pl