Przebudowa i doposażenie laboratorium – "Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnoszące jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

O Projekcie


Materiały promocyjne


Dnia 5 listopada 2012 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.02.01.00-00-007/11-02

Całkowita wartość realizacji projektu: 3 435 444.29 zł.

Termin finansowego zakończenia Projektu: 31.12.2012 r.
Projekt "Przebudowa i doposażenie laboratorium - Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnoszące jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe zakłada rozbudowę infrastruktury dydaktycznej Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku i doposażenie jej w narzędzia dydaktyczne pozwalające na poprawę warunków realizacji procesu edukacyjnego. Partnerem realizowanego projektu jest Starostwo Powiatowe w Słupsku. Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego już Edukacyjnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku (223,55m2) oraz zakup nowoczesnego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia na wysokim poziomie dydaktyki, w tym 84 stanowisk komputerowych w siedzibie Uczelni oraz 2 stanowisk komputerowych w siedzibie Partnera.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia studentów oraz poprawa dostępności infrastruktury naukowo-dydaktycznej Uczelni.
W Centrum kształcić się będą przyszli specjaliści w zakresie zarządzania kryzysowego. Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie do oferty edukacyjnej AP W Słupsku nowych specjalności: "Bezpieczeństwo żeglugi morskiej" i "Bezpieczeństwo teleinformatyczne i telekomunikacyjne".
Unowocześniona baza laboratoryjna pozwoli również na prowadzenie badań naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa.

Przebudowane i doposażone ECZK będzie tworzyć 8 sal, w tym 1 sala w siedzibie Partnera.
Sale doposażone i przebudowane:
  1. Serwerownia
  2. Sala służby dyżurnej i zespołu analityków
  3. Sala operacyjna pracy zespołów zarządzania kryzysowego
  4. Sala konferencyjna – komunikacji społecznej
Sale nowopowstałe, przeznaczone na pracownie specjalistyczne:
  1. Pracownia systemów wspomagania zarządzania kryzysowego
  2. Pracownia systemów bezpieczeństwa żeglugi morskiej i portów
  3. Pracownia systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego
  4. Sala ECZK w siedzibie Partnera

Umowa na dofinansowanie projektu Przebudowa i doposażenie laboratorium - Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku została podpisana 2 czerwca 2011 roku.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo wiedzy, Działanie 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo - dydaktyczna.

Całkowita wartość projektu: 3 501 544,29 zł.

Termin realizacji projektu: 01.09.2011 – 31.08.2012

↑ ↑   początek strony

Kontakt - Biuro Projektu

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Arciszewskiego 22 d
76-200 Słupsk
tel. +48 (59) 84 05 203 w. 503
biuroprojektuECZK@apsl.edu.pl

Linki